Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:
1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
2. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
5. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
6. okresowe zwoływanie narad z udziałem pracowników w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
7. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
8. udzielanie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
9. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
10. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
11. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
12. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,
13. upoważnienie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
14. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
15. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
16. gospodarowanie mieniem komunalnym,
17. składanie jednoosobowego oświadczenia woli związanego z prowadzeniem bieżącej działalności,
18. wnioskowanie do Rady Gminy w sprawie powołania i odwołania Skarbnika,
19. przedstawianie Radzie projektów uchwał,
20. przedstawianie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał związanych z realizacją budżetu,
21. przedstawianie uchwał Rady Wojewodzie,
22. współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i Starostą w ramach podpisanych porozumień,
23. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych zakresu administracji publicznej,
24. wykonywanie budżetu,
25. wydawanie zarządzeń, decyzji, pism okólnych i poleceń służbowych,
26. przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków,
27. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady.