Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

W celu złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej należy zapoznać się z zarządzeniem Wójta Gminy Kruszyna nr 6/2008 z 12 maja 2008r. w sprawie instrukcji udostępniania informacji publicznych Gminy Kruszyna, do którego załącznikami są ww. instrukcja i wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gminy Kruszyna.