Od 1 kwietnia 2012 roku weszła w Zycie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka  migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie
W związku z powyższym osoba  uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy Kruszyna w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym  zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form :
•    E-mailem na adres:  ug@kruszyna.pl
•    Faksem na nr 343202003
•    Telefonicznie na nr 343202003
•    Pocztą na adres Urząd Gminy Kruszyna , ul. Kmicica 5, 42-282 Kruszyna
Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 19.08.2011 o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r Nr 209 poz 1243), usługa tłumaczenia migowego przyz załatwianiu spraw w urzędzie jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione tj. niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.